آموزش

در این بخش می توانید به آمار و اطلاعاتی در زمینه چگونگی آموزش و فرهنگ سازی در زمینه پسماند آشنا شوید .

اطلاعات بیشتر

اطلاعات جمع آوری زباله

در این بخش می توانید به اطلاعاتی از جمله تناژ روزانه و ماهیانه انواع زباله اعم از خشک و تر ، زنده گیری حیوانات بلا صاحب دسترسی داشته باشید

اطلاعات بیشتر

آشنایی با مدیریت پسماند

پسماند که در اصطلاح عامیانه به آن زباله گفته می شود ، به کلیه مواد زائد حاصل .....

اطلاعات بیشتر

اساسنامه و شرح وظايف سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري كرمان


ماده 1: نام سازمان ( سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري كرمان ) مي باشد كه اختصارا ً در اين اساسنامه سازمان ناميده مي شود .


ماده 2 : نوع سازمان


سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداري و بند پانزده ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و ماده 10 قانون مديريت پسماندها مصوب سال 83 تأسيس مي گردد و وابسته به شهرداري .... مي باشد كه داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي واداري است و مطابق با مفاد مواد اين اساسنامه و آئين نامه هاي مصوب اداره مي شود .


ماده 3: اهداف سازمان


1- اجراي برنامه هاي مديريت پسماندهاي در شهر بر اساس قانون مديريت پسماندها از قبيل برنامه ريزي ، ساماندهي ، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به كاهش توليد ، جمع آوري ، ذخيره سازي ، جدا سازي ، حمل و نقل بازيافت ، پردازش و دفع پسماندهاي عادي از جمله پسماندهاي شهري ساختماني و عمراني .


2- ايجاد بانك اطلاعات و ارتقاء سطح فناوري در بخش هاي نرم افزاري و سخت افزاري .


3- افزايش توان كارشناسي و مديريتي سازمان ( شهرداري در زمينه مديريت پسماندها) .


4- كاهش تصدي گري و بستر سازي لازم به منظور مشاركت هر چه بيشتر و جذب سرمايه هاي بخش خصوصي در زمينه اهداف و وظايف سازمان با رعايت مقررات مربوطه .


5- گسترش همكاري هاي مردمي و افزايش آگاهي هاي عمومي از طريق آموزش و اطلاع رساني با افزايش درآمد سازمان .


6- جلب رضايت شهروندان .


7- حفظ پاكيزيگي و نظافت محيط شهري .


8- بهينه سازي و ارتقاء مديريت پسماندهي عادي و ويژه موجود در پسماندهاي عادي شامل توليد ، ذخيره سازي موقت ، جمع آوري ، حمل و نقل ، بازيافت پرازش و دفع صحيح پسماندهاي جامد .


ماده 4: وظايف سازمان


سازمان جهت نيل به اهداف فوق الذكر با رعايت مقررات موضوعه اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي نمايد:


1- مديريت ، نظارت ، طراحي و برنامه ريزي براي امور مربوط به توليد ، ذخيره سازي موقت ، جمع آوري ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش ، دفع پسماندهاي عادي ( از قبيل پسماندهاي خانگي ، اداري ،تجاري و عمراني با رويكرد تفكيك از مبداو تنظيف شهر ) .


تبصره : سازمان مي تواند طبق تبصره ذيل ماده (7) قانون مديريت پسماندها با عقد قرارداد اجراي فعاليت هاي مديريت صنعتي و ويژه از قبيل پسماندهي بيمارستاني ، روغن هاي سوخته ، باطري هاي مصرف شده ، خودروهاي فرسوده و غيره انجام دهد .


2- تلاش در جهت بهينه سازي و كميته سازي توليد پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي از طريق آموزش و اطلاع رساني و همكاري با بخش هاي صنعتي ، كشاورزي، بازرگاني و خدماتي ،اداري و غيره .


3- پيگيري ، پشتيباني و مشاركت فعال در فرآيند تدوين قوانين ، ضوابط ، دستور العمل ها ، سياست گذاري ها و استانداردسازي امور مربوط به مديريت پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي .


4- مطالعه و پژوهش به منظور بهينه سازي روش هاي عملياتي انجام مطلوبتر اهداف و وظايف سازمان .


5- تهيه و جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به فرآيند پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي براي ايجاد بانك اطلاعاتي موضوع بند 2 ماده (6) آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند .


6- انعقاد قرارداد با شهرداري و موسسات وابسته و مناطق آن براي تقبل مسئوليت هاي مرتبط با اهداف سازمان و يا تقبل نظارت بر كار اماني يا پيماني مناطق شهرداري در امور مربوط .


7- شناسايي و تملك اراضي و املاك مورد نياز مديريت پسماند طبق قوانين و مقررات مربوطه .


8- احداث واحدها و كارخانجات بازيافت ، پردازش ، دفع و تبديل پسماندها مطابق طرح ها و برنامه هاي مصوب مستقيما يا از طريق مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي .


9- بازار يابي محصولات تهيه شده در مركز زباله و كارخانجات مربوطه .


10- آموزش و ايجاد مراكز آموزشي و تشكيل دوره هاي اختصاصي براي كاركنان شهرداري ها ، سازمان موسسات دولتي و خصوصي به طرق مختلف اعم از مكاتبه اي ، حضوري ، تهيه برنامه هاي تلويزيوني ، سينمايي ، تشكيل سمينار و غيره با رعايت مقررات موضوعه .


11- بررسي و اقدام جهت ايجاد دوره تحصيلات عالي در دانشگاه ها براي تربيت تكنسين و كاردان و مهندس در ارتباط با مديريت پسماندها با رعايت مقررات مربوطه .


تبصره : چنانچه اجراي هر يك از بندهاي فوق الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي باشد .


12- بستر سازي و پشتيباني لازم براي جلب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي گري سازمان در فعاليت هاي خدماتي ، تجاري ، صنعتي ، بازرگاني ، پژوهشي ، توليدي و فني مهندسي مرتبط .


13- عقد قرارداد با مشاوران و پيمانكاران و نظارت و كنترل بر فعاليت آنها در چارچوب وظايف سازمان .


14- ارائه خدمات مشاوره اي و كارشناسي .


15- ايجاد همكاري و ارتباط مستمر با كارگروه هاي استاني به منظور انتقال مشكلات ، ظرفيت ها ، دانش و تجربيات ، مطالعات و ساير اطلاعات مورد نياز كارگروه هاي مذكور .


16- ارسال طرح ها و پروژه هاي مديريت پسماند براي تصويب كارگروه استاني .


17- پيگيري امور جرائم و تخلفات مديريت پسماندها و ضابطين قوه قضائي مطابق شيوه نامه هاي مربوطه .


18- پيگيري و اخذ تعرفه هاي بهاي خدمات مديريت پسماند مطابق شيوه نامه دستور العمل هاي مربوطه .


19- تهيه طرح هاي جامع و تفضيلي مديريت پسماند مطابق با ماده 4 آئين نامه اجرايي مديريت پسماند و برنامه راهبردي ارائه شده از سوي وزارت كشور .


20- تهيه برنامه راهبردي مديريت جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي .


21- شناسايي ، تعيين و تملك محل دفع پسماندهاي عادي بر اساس مفاد ماده 12 قانون و مواد 7 و 23 آئين نامه اجرايي مديريت پسماندها .


22- كليه اهداف و وظايف سازمان بايستي در چار چوب قانون مديريت پسماندها مصوب سال 1383 و آئين نامه ها و دستور العملها ي مربوطه و قانون شهرداري و ساير مقررات قانوني موضوعه صورت گيرد .

 

 

 

معرفی مدیر عامل

 

مدیر عامل سازمان  مدیریت پسماند شهرداری کرمان

مصطفی عسکری

حاضرين در سايت

ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top